Pedagog szkolny:

 • Dba o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów,
 • Udziela rodzicom porad ułatwiających rozwiązanie przez nich trudności w wychowaniu własnych dzieci,
 • Rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,
 • Opracowuje wnioski dotyczące uczniów wymagających szczególnej pomocy wychowawczej, prowadzi zajęcia specjalistyczne
 • Udziela pomocy nauczycielom i wychowawcom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,
 • Organizuje pomoc materialną (stypendia, dofinansowanie podręczników, zasiłki szkolne, dożywianie),
 • Udziela porad rodzicom dotyczących indywidualnych badań uczniów w poradniach specjalistycznych
 • Udziela porad i pomocy uczniom w rozwiązywaniu trudności w kontaktach z rówieśnikami,
 • Wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo i sprawiających trudności wychowawcze do odpowiednich służb i sądów dla nieletnich,
 • Wnioskuje o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej.

INFORMACJA DLA RODZICÓW KLAS VI

Proszę o niezwłoczne dostarczenie do pedagoga szkolnego opinii i zaświadczeń uprawniających uczniów do pisania specjalnych arkuszy na sprawdzianie kończącym szkołę podstawową (stwierdzona niepełnosprawność w stopniu lekkim, zaświadczenie o: dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii oraz zaświadczenia od lekarzy specjalistów o potrzebie wydłużenia czasu). Proszę także złożyć do dyrekcji szkoły wniosek o zmianę warunków przeprowadzenia sprawdzianu. Druk wniosku dostępny u pedagoga szkolnego. Ostateczny termin dostarczenia w/w dokumentów upływa z dniem 30 września.

INFORMACJA DLA RODZICÓW KLAS IV I V

Pedagog szkolny informuje, że wszystkie badania, które uprawniają uczniów do pisania specjalnych arkuszy egzaminacyjnych oraz wydłużenia czasu na egzaminie kończącym szkołę podstawową, należy wykonać najpóźniej w klasie V. Wykonanie badań w klasie szóstej będzie niemożliwe, gdyż opinie i orzeczenia należy składać do końca miesiąca września 2013, później nie będą one respektowane. Jednocześnie przypominam, że otrzymanie opinii o dysleksji itp. wymaga przedstawienia pani psycholog zeszytów ćwiczeń ucznia, osoby nie ćwiczące nie otrzymają takiej opinii.

Procedury przyznawania zajęć rewalidacyjnych i nauczania indywidualnego

Rewalidacja

Zajęcia rewalidacyjne przyznawane są na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Orzeczenie to wydaje Zespół Orzekający w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. O takie orzeczenie mogą starać się rodzice uczniów, którzy zmagają się z:

 • zaburzeniami wzroku
 • zaburzeniami słuchu
 • autyzmem
 • niepełnosprawnością intelektualną
 • niedostosowaniem społecznym
 • zaburzeniami zachowania
 • zagrożeniem nałogami
 • niepełnosprawnością ruchową

Nauczanie indywidualne

Nauczanie indywidualne przyznawane jest na podstawie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego. Orzeczenie to wydaje Zespół Orzekający w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. O taki dokument mogą starać się rodzice uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia chodzenie do szkoły.

Wymagane dokumenty:

 • opinia z PPP
 • wniosek do Zespołu Orzekającego

OPINIA STWIERDZAJĄCA DYSLEKSJĘ

Otrzymanie opinii stwierdzającej dysleksję nie jest ostatnim, ale pierwszym krokiem na drodze do pokonania trudności. Materiały zostały przygotowane w oparciu o publikację prof. Marty Bogdanowicz i Renaty Czabaj - „Jestem rodzicem dziecka z dysleksją”, która powstała z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Dysleksji.