Szkoła

 

Kryteria rekrutacyjne do Gimnazjum

im. Jana Pawła II w Zielonkach

na rok szkolny 2015/2016.

 

 

Poniższe kryteria dotyczą uczniów ubiegających się o przyjęcie do gimnazjum dla których Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zielonkach nie jest szkołą obwodową.

1. Kryteria obowiązkowe

W rekrutacji do gimnazjów maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym wynosi 140, w tym:

   40 pkt. – zameldowanie na terenie gminy Zielonki,

 40 pkt. – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (zawarta w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu),

  40 pkt. – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki, historii, przyrody i z zachowania,

  20 pkt. – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

2. Sposób przeliczania na punkty stopni z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (języka polskiego, matematyki, historii, przyrody) oraz zachowania:

   celujący – 8 pkt.                                    

   bardzo dobry – 7 pkt.

  dobry – 5 pkt.

   dostateczny – 3 pkt.

   dopuszczający – 1pkt.

   wzorowe – 8 pkt.

   bardzo dobre – 7 pkt.

   dobre – 5 pkt.

  dostateczny – 3 pkt.

   dopuszczający – 1 pkt.

3. Za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej kandydat może uzyskać co najwyżej 20 pkt. Przy czym:

   za ukończenie szkoły z wyróżnieniem – 5 pkt.,

   za udział w konkursach organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, w tym:

   laureat konkursu – 10 pkt.,

   finalista konkursu – 5 pkt.

   za osiągnięcia wpisane na świadectwie do 5 pkt. za miejsca I - III  lub tytuły laureatów uzyskane w konkursach:

   ogólnopolskich – 5 pkt. – jeżeli konkurs miał co najmniej 3 etapy,

   wojewódzkich – 3 pkt. – jeżeli konkurs miał co najmniej 2 etapy,

   powiatowych – 1 pkt.