WARUNKI PRZYJĘCIA DO SIECI KRAJOWEJ

I NADANIE KRAJOWEGO CERTYFIKATU

 

 Warunki ubiegania się o nadanie Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie. O przyznanie krajowego certyfikatu może ubiegać się szkoła, która spełniła następujące warunki: 

 • w koncepcji pracy szkoły ma wpisane działania z zakresu promocji zdrowia;
 • jest członkiem wojewódzkiej sieci Szkół Promujących Zdrowie i posiada wojewódzki certyfikat co najmniej od 3 lat;
 • prowadzi podstronę internetową pn. Szkoła promująca zdrowie i na bieżąco aktualizuje informacje dotyczące działań prowadzonych w zakresie tworzenia Szkół Promujących Zdrowie. Zamieszcza opis najważniejszych działań szkoły wraz z określeniem standardu, który jest realizowany poprzez to działanie. Dokonuje aktualizacji strony przynajmniej raz na semestr.

 Zasady ubiegania się o nadanie Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie Szkoła, która ubiega się o nadanie krajowego certyfikatu powinna:

 • dokonać autoewaluacji swoich działań w zakresie czterech standardów Szkół Promujących Zdrowie,
 • dokonać oceny efektów działań w zakresie dobrego samopoczucia w szkole oraz podejmowanych działań dla umacniania zdrowia z wykorzystaniem metod i narzędzi

Udało się, uzyskaliśmy Certyfikat przynależności do Sieci Szkół Promujących Zdrowie!

23 października 2015 r. podczas Konferencji pt. „Żywienie w szkołach wg nowych przepisów prawa otrzymaliśmy jako Zespół Szkól w Zielonkach Certyfikat przynależności do Małopolskiej Sieci Szkól Promujących Zdrowie. Jesteśmy dumni nie tylko z kolejnego Certyfikatu dla Zespołu Szkół w Zielonkach, ale także    z tego, że udało nam się zachęcić dzieci, młodzież i ich rodziców, a także całą społeczność lokalna do aktywnego udziału w tym projekcie. Mamy też zamiar kontynuować nasze inicjatywy i działania w ramach Szkoły Promującej Zdrowie przez kolejne lata!

 certyfikat sz Promujaca

 

Ubiegamy się o certyfikat Szkoły promującej zdrowie!

pobrane 1


We wrześniu 2014 roku przystąpiliśmy do projektu Szkoła promującej zdrowie.

pobrane


Co to jest Szkoła promująca zdrowie?


Szkoła promująca zdrowie jest to projekt, w którym członkowie społeczności szkolnej:

 • pracownicy i uczniowie – podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie. Uczą się, jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców, do podjęcia podobnych starań.


Jakie są cele Szkoły promującej zdrowie?

Nadrzędnym celem Szkoły promującej zdrowie jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej.

pobrane


Aby to osiągnąć, należy:

 • kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej;
 • zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów;
 • umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości;
 • zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki;
 • włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania;
 • wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego;
 • włączyć do działań szkoły służbę zdrowia (pielęgniarkę, dietetyka, lekarza).
  W tworzeniu Szkoły promującej zdrowie uczestniczą uczniowie, nauczyciele, rodzice, inni pracownicy szkoły oraz osoby ze społeczności lokalnej.

pobrane 2

Jak pracujemy i co robimy?

Starannie opracowujemy plan pracy w ramach szkolnych zespołów. Staramy się, aby działania wybrane do realizacji były atrakcyjne i ciekawe dla uczniów. Do prac nad realizacją zadań włączamy uczniów, rodziców, nauczycieli i wszystkich chętnych.  Na bieżąco będziemy umieszczać na naszej stronie internetowej sprawozdania z poszczególnych przedsięwzięć i informować o nich społeczność szkolną i lokalną. 

pobrane 3