Szkoła

wdz1WYCHOWANIE DO
ŻYCIA W RODZINIE…


… czyli co Uczeń i Rodzic wiedzieć powinien o przedmiocie.

     Reforma oświaty wprowadziła nową podstawę programową wychowania do życia w rodzinie (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. Dz.U. z dnia 24 lutego 2017 roku, poz. 356).

W zakresie tegoż przedmiotu reformą objęte zostały klasy IV - VIII. Zajęcia w tych klasach odbywać się będą zgodnie z nową podstawą programową.

Cele zajęć wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej:

• pomoc dzieciom w harmonijnym, spokojnym i prawidłowym rozwoju;

• budowanie właściwych relacji z rówieśnikami poprzez kształcenie umiejętności komunikacji i rozwiązywania konfliktów;

• ukazanie wartości rodziny w życiu drugiego człowieka;

• kształtowanie empatii w stosunku do drugiego człowieka;

• budzenie u dzieci ostrożności w relacjach z ludźmi, których nie znają – czy to w realnej rzeczywistości czy w Internecie.

 

Zajęcia wychowania do życia w rodzinie nie są obowiązkowe.

• Zajęcia dla każdej klasy odbywają się raz w tygodniu w ciągu jednego półrocza. Na realizację przedmiotu przewidziano 19 godzin, w tym 5 godzin z podziałem na grupy: dziewczęta i chłopcy.

• Uczniowie, których rodzice w formie pisemnej nie poinformują wychowawcy o rezygnacji z zajęć zobowiązani są do uczestniczenia w nich, a nauczyciel ma prawo wpisać nieobecności takim uczniom.

• Zajęcia wychowania do życia w rodzinie nie podlegają ocenie. Od uczniów wymaga się jednakże, aby podczas zajęć wykazywali się aktywnością i kreatywnością. W czasie zajęć uczniowie korzystać będą z różnorodnych metod pracy i środków dydaktycznych.


Nowa podstawa programowa wychowania do życia w rodzinie została podzielona na sześć działów tematycznych:

1. Rodzina

2. Dojrzewanie

3. Seksualność człowieka

4. Życie jako fundamentalna wartość

5. Płodność

6. Postawy

Treści zawarte w podstawie programowej zostały rozbudowane i uszczegółowione. Poszerzono i wyeksponowano problemy psychologiczne i wychowawcze. Spiralny układ zagadnień daje szansę na dostosowanie ich do możliwości percepcyjnych uczniów, zapotrzebowań, a także wskazań i oczekiwań rodziców. W starszych klasach te same kwestie będą poszerzane i uzupełniane.

Wychowanie do życia w rodzinie. Nowa podstawa programowa.

Cele kształcenia – wymagania ogólne:

1. Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka. Wnoszenie pozytywnego wkładu w życie swojej rodziny.

2. Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i pracy, przyjęcie postawy szacunku wobec siebie.

3. Pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania. Pokonywanie trudności okresu dorastania.

4. Kształcenie umiejętności przyjęcia integralnej wizji osoby. Wybór i urzeczywistnianie wartości służących osobowemu rozwojowi. Kierowanie własnym rozwojem, podejmowanie wysiłku samowychowawczego zgodnie z uznawanymi normami i wartościami. Poznawanie, analizowanie i wyrażanie uczuć. Rozwiązywanie problemów.

5. Pozyskanie wiedzy na temat organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian rozwojowych w okresie prenatalnym i postnatalnym oraz akceptacja własnej płciowości. Przyjęcie integralnej wizji ludzkiej seksualności.

6. Umiejętność obrony własnej intymności i nietykalności seksualnej oraz szacunek dla ciała innej osoby. Uświadomienie i uzasadnienie potrzeby przygotowania do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. Zorientowanie w zakresie i komponentach składowych postawy odpowiedzialnego rodzicielstwa.

7. Korzystanie ze środków przekazu, w tym z Internetu, w sposób selektywny, umożliwiający obronę przed ich destrukcyjnym oddziaływaniem.