Szkoła

ZINTEGROWANA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ

im. JANA PAWŁA II W ZIELONKACH

 

pol2017

lider2019 

                  W roku  2010 nasza szkoła przystąpiła do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa realizowanego na terenie województwa małopolskiego jako Szkoła Promująca Bezpieczeństwo z Komendą Wojewódzką  Policji w Krakowie.

W  roku szkolnym 2010/2011 otrzymaliśmy certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo, natomiast w roku 2012/2013 Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie przedłużyła ważność certyfikatu bezpieczeństwa na lata 2013-2018.

Szkoła spełniła wszelkie wymogi formalno - prawne i wykazała się samodzielnością w planowaniu i realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w obszarze  organizacyjnym , technicznym  oraz infrastrukturalnym, czego potwierdzeniem było nadanie w 2019 roku. certyfikatu  "LIDER PROJEKTU "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo".

 

  • ProjektZintegrowana Polityka Bezpieczeństwa został wdrożony do realizacji przez Komendę Wojewódzką i Komendę Miejską Policji w Krakowie w 2004 roku na podstawie wzorca holenderskiego. Obecnie projekt realizowany w placówkach oświatowych nosi nazwę „Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa -Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Jego celem jest promocja, kształtowanie oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa  na terenie szkoły i w jej okolicach. Dotyczy to przede wszystkim uczniów ale także pracowników szkoły i rodziców. 
  • Posiadacz Certyfikatu jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo osób i mienia w swoim obiekcie, a także w jego najbliższym otoczeniu, poprawy stanu bezpieczeństwa i podnoszenia poczucia bezpieczeństwa osób tam przebywających, a także do stałego monitorowania procesów związanych z realizacją projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, na każdym z jego etapów.

 

PRIORYTETY NASZYCH DZIAŁAŃ

  • podniesienie poziomu wiedzy uczniów , rodziców i nauczycieli na temat bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią,
  • wyeliminowanie aktów agresji i przemocy wśród uczniów,
  • zapoznanie uczniów z prawem dotyczącym nieletnich, zasad odpowiedzialności oraz procedurami postępowania w sprawach nieletnich sprawców czynów karalnych.
  • systematyczna i skuteczna profilaktyka dotycząca wszystkich zagrożeń współczesnej cywilizacji,
  • kształtowanie umiejętności społecznych i emocjonalnych uczniów, promowanie pozytywnych wzorców zachowań , wskazywanie różnych możliwości twórczego i aktywnego spędzania wolnego czasu,
  • poprawę infrastruktury szkoły mającej wpływ na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.