pol2017

 

ZINTEGROWANA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

w ZESPOLE SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II w ZIELONKACH

 

                  

W roku 2010 nasza szkoła przystąpiła do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa realizowanego na terenie województwa małopolskiego jakoSzkoła Promująca Bezpieczeństwoz Komendą Powiatową Policji w Krakowie.

W roku szkolnym 2010/2011 otrzymaliśmy certyfikat Szkoły PromującejBezpieczeństwo, natomiast w roku 2012/2013 Komenda Powiatowa Policji w Krakowie przedłużyła ważność certyfikatu bezpieczeństwa na lata 2013-2018

  •    ProjektZintegrowana Polityka Bezpieczeństwazostał wdrożony do realizacji przez Komendę Wojewódzką i Komendę Miejską Policji w Krakowie w 2004 roku na podstawie wzorca holenderskiego. Obecnie projekt realizowany w placówkach oświatowych nosi nazwę„Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa -Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Jego celem jest promocja, kształtowanie oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa na terenie szkoły i w jej okolicach. Dotyczy to przede wszystkim uczniów ale także pracowników szkoły i rodziców.

    • Posiadacz Certyfikatu jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo osób.

i mienia w swoim obiekcie, a także w jego najbliższym otoczeniu, poprawy stanu bezpieczeństwa i podnoszenia poczucia bezpieczeństwa osób tam przebywających, a także do stałego monitorowania procesów związanych z realizacją projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, na każdym z jego etapów.

PRIORYTETY NASZYCH DZIAŁAŃ

  • podniesienie poziomu wiedzy uczniów , rodziców i nauczycieli na temat bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią,
  • wyeliminowanie aktów agresji i przemocy wśród uczniów,
  • zapoznanie uczniów z prawem dotyczącym nieletnich, zasad odpowiedzialności oraz procedurami postępowania w sprawach nieletnich sprawców czynów karalnych.
  • systematyczna i skuteczna profilaktyka dotycząca wszystkich zagrożeń współczesnej cywilizacji,
  • kształtowanie umiejętności społecznych i emocjonalnych uczniów, promowanie pozytywnych wzorców zachowań , wskazywanie różnych możliwości twórczego i aktywnego spędzania wolnego czasu,
  • poprawę infrastruktury szkoły mającej wpływ na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.