Szkoła

ue2019

W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła będzie uczestniczyć w Projekcie „Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa małopolskiego”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt dotyczy procesowego wspomagania szkół w obszarach związanych z kształceniem kompetencji kluczowych uczniów.

O kompetencjach kluczowych  - co warto wiedzieć na początek?

UE określa osiem kompetencji kluczowych, stanowiących połączenie wiedzy, umiejętności i postaw. Uważa się je  za  niezbędne  dla  potrzeb  samorealizacji, rozwoju  osobistego,  aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej  i zatrudnienia. Należą do nich:

  1. Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;
  2. Kompetencje w zakresie wielojęzyczności;
  3. Kompetencje matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii;
  4. Kompetencje cyfrowe;
  5. Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;
  6. Kompetencje obywatelskie;
  7. Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości;
  8. Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.