Karta Rowerowa 2022/2023

Karta Rowerowa 2022/2023

Egzamin praktyczny - 2 czerwca 2023 r.

Warunki ubiegania się o kartę rowerową:
1. Do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić uczniowie, którzy nie później niż w dniu egzaminu ukończyli 10 lat.
2. Do egzaminu praktycznego przystępują uczniowie, którzy otrzymali pozytywny wynik z części teoretycznej.
3. Egzamin praktyczny odbywa się wyłącznie na rowerze posiadającym wyposażenie przewidziane przez prawo o ruchu drogowym (rower sprawny technicznie i przepisowo wyposażony).
4. Egzamin praktyczny odbywa się na przygotowanym placu manewrowym obok najnowszego budynku szkoły.
5. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu następujących zadań egzaminacyjnych:
   a)  przygotowanie siebie i roweru do jazdy,
   b) ruszanie z miejsca na płaskim terenie,
   c) jazda do przodu po prostej i łukach,
   d) jazda po łukach w kształcie cyfry 8, tzw. „ósemka”,
   e) hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonych miejscach,
   f) właściwe reagowanie na znaki, sygnały i polecenia w ruchu drogowym.
6. Wynik części praktycznej egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin prawidłowo wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.
7. Uczniowie w dniu egzaminu posiadają rower oraz kask. Po przyjściu do szkoły, rower zostawiają w miejscu przeznaczonym dla rowerów i udają się na lekcje.
8. Egzamin odbędzie się w godzinach 9:00 - 13:30.
9. Przewidywana kolejność zdawania egzaminu przez poszczególne klasy: 4e, 4b, 4c, 4a, 4d i klasy 5.
10. Organizator egzaminu zastrzega sobie prawo do zmiany w kolejności klas podczas zdawania egzaminu.
11. Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową.