Szkoła

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego

„Portret Jana Pawła II”, organizowanego

z okazji Dnia Patrona Szkoły

w Szkole Podstawowej w Zielonkach.

 

 1. Postanowienia ogólne

Poniższy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w szkolnym konkursie plastycznym Portret Jana Pawła II, organizowanym z okazji corocznych obchodów Dnia Patrona Szkoły w Szkole Podstawowej w Zielonkach.

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Zielonkach, jako główny organizator obchodów Dnia Patrona Szkoły.

Osobami odpowiedzialnymi za organizację i przebieg konkursu jest nauczyciel plastyki p. Paulina Studnicka oraz katecheci, s. Marinella Kowalewska, ks. Piotr Płaszcz oraz p. Magdalena Kosowska.

 1. Cele konkursu

Celami konkursu są:

 1. Propagowanie i rozwijanie aktywności artystycznej wśród uczniów szkół podstawowych.
 2. Rozbudzanie twórczej inwencji dziecka oraz kształtowanie samodzielnego i twórczego myślenia
 3. Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.
 4. Poznawanie osoby patrona szkoły Świętego Jana Pawła II.
 1. Zasady konkursu
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Zielonkach.
 3. Temat oraz regulamin konkursu zostanie podany na stronie internetowej szkoły.
 4. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie portretu Świętego Jana Pawła II dowolną techniką plastyczną.
 5. Każdy uczestnik konkursu wykonuje własnoręcznie, bez pomocy osób trzecich pracę, techniką dowolną (np. rysunek, malarstwo, collage, wyklejanka, itp.) o wymiarach A2, A3, A4.
 6. Jedna osoba może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
 7. W konkursie nie mogą brać udziału prace wcześniej zgłoszone w innym konkursie.
 8. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

-kl. 4-6

-kl. 7-8

 1. Na odwrocie każdej pracy należy czytelnie napisać imię i nazwisko autora oraz klasę. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 2. Pracę na konkurs należy złożyć osobiście do nauczyciela plastyki p. Pauliny Studnickiej oraz nauczycieli religii.
 3. Termin dostarczania prac upływa 10 października. Prace odbierane po terminie nie będą oceniane.
 4. Administratorem zebranych danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Zielonkach.
 5. Powołana zostanie komisja konkursowa, która w ciągu trzech dni roboczych od końca terminu dostarczania prac konkursowych wyłoni laureatów.
 6. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione osobiście o wynikach konkursu. Wyniki zostaną również zamieszczone na stronie internetowej szkoły.
 7. Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się podczas uroczystości Dnia Patrona Szkoły. Jeżeli laureat będzie nieobecny podczas rozdania nagród, wówczas zostanie mu ona przekazana w późniejszym terminie.
 1. Komisja konkursowa

Komisja konkursowa zostanie wyłoniona spośród przedstawicieli nauczycieli Szkoły Podstawowej w Zielonkach.

Zadaniami komisji jest:

 1. Kwalifikacja prac
 2. Ocena prac
 3. Wyłonienie zwycięskich oraz wyróżnionych prac.

5.Kryteria oceny prac konkursowych

Prace zostaną ocenione pod względem:

-zgodności z tematem,

-orginalności pracy,

-walorów artystycznych i estetycznych,

-zgodności ze stosowaną techniką.

6.Nagrody

 1. Laureaci konkursu otrzymują nagrody lub dyplomy
 2. W każdej kategorii wiekowej przewidziane jest przyznanie nagród lub dyplomów za zajęcie I,II,III miejsca.
 3. Organizator przewiduje przyznanie wyróżnień w każdej z kategorii konkursowych.

7.Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody przez uczestnika konkursu (jego przedstawiciela ustawowego) na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez organizatorów w dowolny sposób w czasie obchodów Dnia Patrona Szkoły.
 2. Uczestnicy konkursu (ich przedstawiciele ustawowi) wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celu przetwarzania Konkursu -załącznik nr 1.
 3. Organizator jest upoważniony do nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac, a także do nieoceniania pracy w przypadku naruszania przez pracę przepisów prawa, dobrych obyczajów, norm moralnych bądź praw autorskich osób trzecich.
 4. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje do niej odwołanie.
 5. Organizator zaznacza, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe uniemożliwiające przeprowadzenie Konkursu.
 6. wszelkie sprawy sporne lub nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga o Organizator.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu tj. 16 września 2019 r.
 8. Informacji dotyczących konkursu udziela : Pani Paulina Studnicka oraz katecheci.